Ytterligare en bostad i enbostadshusIntern

Ytterligare bostad i enbostadshus

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Däremot behöver du lämna in en anmälan och få ett startbesked.

Åtgärden får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Lämna in en anmälan med tillhörande handlingar till Samhällsbyggnadsnämnden/Bygglovavdelningen och få ett startbesked innan ändringen får påbörjas.

Slutbesked krävs innan den nya bostaden får tas i bruk. Om ytterligare en bostad inreds utan anmälan eller startbesked räknas det som olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Åtgärden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets Byggregler, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Förslaget innebär inte någon avsevärd förenkling av byggprocessen för byggherren, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att avvika från detaljplanen.

Vilka är grundkraven för att få inreda ytterligare bostad?

Möjligheten att få inreda ytterligare en bostad gäller bara om du har ett enbostadshus. Även fritidshus omfattas av förenklingen. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.
  • Om byggnaden är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!