Tillbyggnad om max 15 kvadratmeterIntern

Tillbyggnad 15 kvadratmeter

Du behöver inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på max 15,0 kvadratmeter bruttoarea på en- eller tvåbostadhus. Däremot behöver du lämna in en anmälan och få ett startbesked.

Lämna in en anmälan med tillhörande handlingar till Samhällsbyggnadsnämnden/Bygglovavdelningen och få ett startbesked innan bygget får bebyggas. Slutbesked krävs innan byggnaden får tas i bruk. Om sådana byggnader uppförs utan anmälan, startbesked eller slutbesked räknas det som olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Tillbyggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets Byggregler, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Däremot får tillbyggnaden strida mot detaljplanen.

Någon avsevärd förenkling av byggprocessen för byggherren innebär inte förslaget, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att avvika från detaljplanen.

Vilka är grundkraven för att få bygga?

Möjligheten att få göra en tillbyggnad utan bygglov gäller bara om du har ett en- eller tvåbostadshus. Även fritidshus omfattas av förenklingen.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.
  • Om byggnaden är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!