Takkupor

Takkupor

Du behöver inte bygglov för att på ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor.

Om bostadshuset redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Med takfallets längd menas här den sträcka som på ett hus med traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång. Summan av takkupornas bredd får således inte överstiga halva takfallets längd för att undantaget från kravet på bygglov ska gälla

Avsikten enligt propositionen är att varken lov eller anmälan ska behövas för takkupor. Enligt plan- och byggförordningen krävs dock en anmälan om byggnadens bärande delar berörs eller om en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden görs.

Boverkets tolkning är att en anmälan alltså krävs för de allra flesta takkupor. Denna tolkning innebär att du troligtvis behöver lämna in en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Kulturhistorisk byggnad eller miljö?

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs däremot fortfarande krav på bygglov. Om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område måste takkuporna då prövas mot bestämmelserna i detaljplanen och den byggrätten som bestämts där.

 

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!