Komplementbyggnad (Attefallshus)

 

Komplementbyggnad och komplementbostad (Attefallshus)

Du behöver inte bygglov för att bygga en eller flera fristående komplementbyggnader eller komplementbostadshus, i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Däremot behöver du lämna in en anmälan och få ett startbesked.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla Attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25,0 kvadratmeter. Däremot behöver du lämna in en anmälan med tillhörande handlingar till Samhällsbyggnadsnämnden/Bygglovavdelningen och få ett startbesked innan bygget får bebyggas. Slutbesked krävs innan byggnaden får tas i bruk. Om sådana byggnader uppförs utan anmälan, startbesked eller slutbesked räknas det som olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Attefallshus ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets Byggregler, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Däremot får byggnaderna strida mot detaljplanen.

Förslaget innebär inte någon avsevärd förenkling av byggprocessen för byggherren, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att avvika från detaljplanen.

Vilka är grundkraven för att få bygga?

Möjligheten att få bygga komplementbyggnad/komplementbostadshus utan bygglov gäller bara om du har ett en- eller tvåbostadshus. Även fritidshus omfattas av förenklingen. För att få utnyttja lovfriheten måste tomten vara bebyggd med en huvudbyggnad och byggnaden placeras i omedelbar närhet av bostadshuset.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Om fastigheten är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!