Krävs det bygglov för att bygga en altan?

Du kan behöva bygglov för att bygga en altan. Altaner eller delar av sådana är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara en byggnad eller tillbyggnad. Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver således bygglov. Att bygga en altan kan även vara bygglovpliktigt om åtgärden bedöms påverka byggnadens utseende avsevärt.

Byggnadsnämnden ska utifrån plan- och bygglagen, PBL och med stöd av förarbeten och rättspraxis göra en bedömning i varje enskilt fall av om altanen med tanke på konstruktion och utseende kan anses utgöra en bygglovpliktig åtgärd. Om du ska bygga en altan bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen för att få svar på frågan om just din altan kräver bygglov.

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!